Obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Majitel PVE Dlouhé Stráně:
ČEZ, a.s., Vodní elektrárny

Provozovatelem exkurze je obchodní společnost: K3 SPORT, s.r.o., IČ: 26830248,  se sídlem/místem podnikání: I. P. Pavlova 738/116, 779 00, Olomouc - Nová Ulice, OR: Krajský soud Ostrava oddíl C, vložka 26932 ze dne 17.3.2004

Dodavatel je plátcem DPH. Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Komerční banka: 43-5092100297/0100 (na tento účet neposílejte platby za exkurze),
(dále jen „prodávající/podnikatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb v cestovním ruchu uzavírané mezi prodávajícím (poskytovatelem služby) (dále jen prodávající/podnikatel) a kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.dlouhe-strane.cz.

Pokud je kupujícím konečný spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (Zákon č.89/2012 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších novel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o poskytování služeb, přičemž odesláním objednávky kupující s těmito podmínkami souhlasí. 
 
Provozovna:

Areál Kouty
Kouty nad Desnou 30
788 11 Kouty nad Desnou

Info centrum sídlí v prodejně Helia Sport přímo v areálu.
Mapa  GPS: 50°6'0.374"N, 17°6'57.582"E

Provozní doba: PO – NE 8:00 - 16:00
Telefon:  583 283 282, 602 322 244, Email: info@k3-sport.cz

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje služeb a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na našich internetových stránkách a to ve formě online rezervace. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky/rezervace ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech vyžadovaných údajů ve formuláři kupující rezervaci/objednávku odešle-potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení rezervace/objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

3. NÁKLADY NA DODÁNÍ A ZPŮSOB PLATBY

Cenu za služby může kupující uhradit prodávajícímu způsobem vymezených na internetových stránkách, v tomto případě platbou předem na účet poskytovatele.

Pokud nedojde k zaplacení rezervace nejpozději do 3 pracovních dnů, bude rezervace automaticky zrušena.
Exkurzi je možné zaplatit i na místě bez rezervace, pouze však v případě zda jsou volná místa.
Možnosti platby jsou kartou (umožňující platbu přes internet) nebo bankovním převodem.

Online rezervace

Rezervaci je nutné provést online a to v dostatečném předstihu dle způsobu platby (minimálně 3 pracovní dny předem).
Pokud nedojde k zaplacení rezervace nejpozději do 3 pracovních dnů, bude rezervace automaticky zrušena
Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení exkurze na email, toto potvrzení si musí vytisknout a dostavit se s ním k nástupnímu místu exkurze - zastávka bus areál Kouty a to s 15 min předstihem
Pokud nemáte možnost si doklad vytisknout, rádi Vám ho v info centru vytiskneme.

Zrušení online rezervace a storno

Zrušení rezervace 14 dní před termínem vráceno  100% ceny.
Při zrušení rezervace 13 až 4 den před nástupem na exkurzi je storno poplatek 50% ceny.
V případě kratší doby je účtován storno poplatek 100% ceny.
V případě, že se termín nenaplní minimálním počtem, budeme Vás včas informovat a nabídneme Vám termín jiný.
Pokud chcete vaši exkurzi zrušit, prosíme o písemnou elektronickou formu na email: info@k3-sport.cz

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – obecné zákonné poučení

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Postup při reklamaci

Zjistí-li kupující při poskytování služeb jakýkoliv rozpor resp. vadu musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.

Informujte nás např. telefonicky e-mailem, či písemně na adrese uvedené v sekci „Informační centrum kontakt“.  Zajistěte prokázání uzavření smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem).

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.

Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.

5.1 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, adresa elektronické pošty, číslo účtu, číslo občansého průkazu a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li si kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat pomocí emailu osobniudaje@k3-sport.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při přihlášení k novinkách formou newslettru nebo SMS) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

5.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

5.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

5.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na webových stránkách prodávajícího nesbírá informace mající povahu osobních údajů kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Kupující má kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies na webových stránkách prodávajícího a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče kupujícího.Informační centrum

602 322 244

Kouty nad Desnou 30
Kouty nad Desnou

Obchodní podmínky / Ochrana osobních údajů / Žádost o výmaz osobních údajů z databáze

Dlouhé stráně - přečerpávací elektrárna 2023 / webové stránky r3d.cz