Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o fyzických a právnických osobách (dále jen zákazník) shromažďuje společnost K3 SPORT, s. r. o. a Helia TRADE, s. r. o. (dále jen společnost) v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost pro svou potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům.

1.1 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společnosti. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společnosti také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat pomocí emailu osobniudaje@k3-sport.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala smluvní vztah mezi zákazníkem a společností.

1.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při přihlášení k novinkám formou newslettru nebo SMS) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.

1.4. Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

1.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

1.6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.7. V případě, že by se zákazník domníval, že společnost nebo zpracovatel (čl. 1.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.7.1. požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.7.2. požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.8. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

2.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti na elektronickou adresu nebo telefonní číslo zákazníka.Informační centrum

583 283 282
602 322 244

Kouty nad Desnou 30
Kouty nad Desnou

Obchodní podmínky / Ochrana osobních údajů

Dlouhé stráně - přečerpávací elektrárna 2018 / webové stránky r3d.cz